Niezwyciężeni – kwartalnik dla i o osobach z niepełnosprawnościami

Published

Tytuł projektu: Niezwyciężeni – kwartalnik dla i o osobach z niepełnosprawnościami

Autorem i liderem projektu jest Fundacja FORMY. Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON.

Celem projektu jest kształtowanie właściwych postaw oraz wzrost aktywności w życiu społecznym i zawodowym osób z niepełnosprawnościami, poprzez dostarczanie informacji zawartych w Kwartalniku Niezwyciężeni, w okresie od 01.04.2024 do 31.03.2027 r.

Cele szczegółowe to:
– pobudzanie i rozwijanie aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz umacnianie ich motywacji do działań samorehabilitacyjnych,
– wskazanie osobom z niepełnosprawnościami sposobów i narzędzi zwiększania osobistej zaradności oraz aktywności społecznej i zawodowej,
– promowanie wśród osób z niepełnosprawnościami postaw twórczych i prospołecznych sprzyjających pełnemu rozwojowi ich osobowości, w celu uzyskania szansy na niezależne życie i samodzielne satysfakcjonujące pełnienie ról społecznych.
Wartością dodaną będzie:
– popularyzowanie osiągnięć osób z niepełnosprawnościami, które potrafiły pokonując własne ograniczenia uzyskać istotne efekty w wielu dziedzinach życia: w pracy zawodowej, działalności artystycznej, naukowej, sportowej, charytatywnej, czy też
społecznej na rzecz własnego środowiska,
– budzenie postaw tolerancji dla inności drugiego człowieka, w przekonaniu, że inność może być i jest twórczym, atrakcyjnym i nieodzownym składnikiem życia,
– budowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami poprzez prezentację ich osiągnięć,
– przybliżanie społeczeństwu problemów osób z niepełnosprawnościami oraz sposobów ich przezwyciężania.

W ramach projektu planujemy opracować i wydać 12 pozycji kwartalnika „Niezwyciężeni”, 4 w pierwszym okresie finansowania (kwiecień 2024 – marzec 2025), 4 w drugim okresie finansowania (kwiecień 2025 – marzec 2026), 4 w trzecim
okresie finansowania (kwiecień 2026 – marzec 2027 w ilości 6000 egzemplarzy z każdej pozycji.
Tematyka wszystkich numerów będzie miała charakter uniwersalny w tym znaczeniu, że będzie kierowana do osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami.
Publikowane materiały ułożone będą w czterech działach tematycznych (stałe sekcje): sekcja „Znani Niezwyciężeni”, sekcja „Niezwyciężeni wśród nas”, sekcja „Niezwyciężeni okiem eksperta” oraz „Czy znasz? Czy wiesz?”

Related Projects

Akademia Umiejętności – edycja 3

Published

Tytuł projektu: Akademia Umiejętności – edycja 3 Cel projektu: Poprawa jakości funkcjonowania śr. 105 osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu z terenu całej Polski (min. 8 województw), poprzez zwiększanie ich umiejętności świadczenia wsparcia w rehabilitacji podopiecznych i…

Spektrum autyzmu – wskazówki

Published

Tytuł projektu: Spektrum autyzmu – wskazówki Bezpośrednim celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu w zakresie edukacji, terapii, rehabilitacji podopiecznych oraz ich integracji ze społecznością, poprzez opracowanie i wydanie publikacji zwartej,…