Akademia Umiejętności – edycja 3

Published

Tytuł projektu: Akademia Umiejętności – edycja 3

Cel projektu: Poprawa jakości funkcjonowania śr. 105 osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu z terenu całej Polski (min. 8 województw), poprzez zwiększanie ich umiejętności świadczenia wsparcia w rehabilitacji podopiecznych i ich
integracji ze społecznością lokalną oraz wzmocnienia kompetencji rehabilitacyjnych, edukacyjnych, opiekuńczych i osobistych w okresie od 01.04.2024 do 31.03.2025 r.

Projekt jest ma charakter ogólnopolski i jest odpowiedzią na potrzeby środowiska osób z otoczenia ONzA ze spektrum autyzmu (dalej ASD autism spectrum disorders). Jego celem jest poprawa jakości funkcjonowania otoczenia poprzez
zwiększenie ich umiejętności świadczenia wsparcia w rehabilitacji, edukacji osób z autyzmem i ich integracji ze społecznością lokalną oraz wzmocnienia kompetencji opiekuńczych i osobistych. W wyniku doświadczeń wynikających z
prowadzenia poprzednich projektów adresowanych do kadry oraz przeprowadzonej w październiku br. diagnozy stwierdziliśmy, że dużymi problemami tych osób są:
1.mierzenie się ze specyfiką funkcjonowania osób z ASD, tj. problemami z komunikowaniem się z nimi; radzenie sobie z ich emocjami i problemami adaptacyjnymi; występowaniem trudnych zachowań (agresji i autoagresji), utrudnioną integrację z
osobami zdrowymi; brakiem umiejętności empatii; trudnościami w nawiązywaniu i podtrzymywaniu przez nich relacji;
2.trudności wynikające z obciążenia jakim jest nauczanie i opieka nad osobą z ASD; problemy z radzeniem sobie ze stresem, własnymi emocjami i zmęczeniem;
3.utrudniony dostęp do szkoleń i nowoczesnych metod pracy z osobami z ASD (projekt jest dedykowany głównie osobom z małych miejscowości)

Odpowiadając na te potrzeby planujemy w projekcie certyfikowane szkolenia w zakresie: komunikacji alternatywnej i wspomagającej 1 i 2 stopnia (MAKATON); 1 stopień PECS; Trening Kontroli Złości; Trening Umiejętności Społecznych,
terapii układu taktylnego u dzieci autystycznych 1 stopień; integracji odruchów posturalnych i dynamicznych 1 i 2 stopień; archetypy rozwoju ruchowego, warsztaty terapii HANDLE (nawiązywania więzi); szkolenie z zakresu zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży z ASD; autyzm i agresja; terapia czaszkowo-krzyżowa; superwizja i/lub indywidualne wsparcie psychologa/coacha.

Uczestnikami/Uczestniczkami (U/U) projektu będzie kadra (szczególnie nauczyciele, pedagodzy i psychologowie) uczestnicząca w procesie edukacji, rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu (ONzA) z co najmniej 8 województw.
Działania merytoryczne w projekcie zaplanowano na 11 miesięcy, w czasie których zostanie zrealizowanych śr. 1341 godzin certyfikowanych szkoleń, treningów i warsztatów oraz śr.315 godzin wsparcia indywidualnego przez psychologa/coacha.

Related Projects

Spektrum autyzmu – wskazówki

Published

Tytuł projektu: Spektrum autyzmu – wskazówki Bezpośrednim celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu w zakresie edukacji, terapii, rehabilitacji podopiecznych oraz ich integracji ze społecznością, poprzez opracowanie i wydanie publikacji zwartej,…

Niezwyciężeni – kwartalnik dla i o osobach z niepełnosprawnościami

Published

Tytuł projektu: Niezwyciężeni – kwartalnik dla i o osobach z niepełnosprawnościami Autorem i liderem projektu jest Fundacja FORMY. Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON. Celem projektu jest kształtowanie właściwych postaw oraz wzrost aktywności w życiu społecznym i zawodowym osób z…